Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Sklep internetowy RAMA przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Sklep internetowy RAMA starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy RAMA limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym sklep internetowy RAMA informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt. 6.2.-6.13. zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.

Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy RAMA jest firma RAMA Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mrozowej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000340421, identyfikująca się numerami NIP: 6782681648, REGON: 351558701, będąca właścicielem sklepu internetowego RAMA.

Scroll Up